Những câu nói truyền động lực bằng tiếng Anh hay

Chúng ta cùng tìm hiểu những câu nói tiếng Anh chứa đầy ý nghĩa dưới đây để giúp bạn có thêm kiến thức hơn trong cuộc sống.

 1. "To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment." - Ralph Waldo Emerson
  Để là chính mình trong một thế giới luôn cố gắng biến bạn thành điều gì đó khác là thành tựu tuyệt vời nhất.
   

 2. "The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." - Nelson Mandela
  Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ thất bại, mà là đứng lên mỗi khi chúng ta ngã.
   

 3. "I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work." - Thomas Edison
  Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm thấy 10.000 cách không hoạt động.
   

 4. "You miss 100% of the shots you don't take." - Wayne Gretzky
  Bạn sẽ bỏ lỡ 100% những cú đánh mà bạn không thực hiện.
   

 5. "The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs
  Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của mình.
   

 6. "In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on." - Robert Frost
  Ba từ tôi có thể tóm tắt mọi điều tôi đã học về cuộc sống: Nó tiếp tục.
   

 7. "It does not matter how slowly you go as long as you do not stop." - Confucius
  Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn không dừng lại.
   

 8. "Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." - Winston Churchill
  Thành công không phải là kết thúc, thất bại không chết người: điều quan trọng là sự can đảm để tiếp tục.
   

 9. "The only true wisdom is in knowing you know nothing." - Socrates
  Sự khôn ngoan duy nhất là biết rằng mình không biết gì cả.
   

 10. "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart." - Helen Keller
  Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hoặc chạm vào được - chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.
   

 11. "Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt
  Hãy tin vào khả năng của mình và bạn đã đi được nửa chặng đường.
   

 12. "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." - African Proverb
  Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.
   

 13. "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." - Mark Twain
  Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra lý do tại sao mình được sinh ra.
   

 14. "Don't let yesterday take up too much of today." - Will Rogers
  Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của hôm nay.
   

 15. "Happiness is not something ready made. It comes from your own actions." - Dalai Lama
  Hạnh phúc không phải là điều sẵn sàng. Nó đến từ hành động của bạn.
   

 16. "If you want to make a difference in the world, you must be different from the world." - Elaine S. Dalton
  Nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt trong thế giới này, bạn phải khác biệt với thế giới.
   

 17. "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful." - Albert Schweitzer
  Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa đến thành công. Nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
   

 18. "The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today." - Franklin D. Roosevelt
  Giới hạn duy nhất của chúng ta để thực hiện điều gì đó vào ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta hôm nay.
   

 19. "The best way to predict the future is to create it." - Peter Drucker
  Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.
   

 20. "Everything you can imagine is real." - Pablo Picasso
  Mọi thứ bạn có thể tưởng tượng đều là thật.

Những câu hỏi thường gặp

❖ Planguages  là gì?

❖ Ưu điểm nổi bật tại Planguages

❖ Các khoá học của Planguages gồm những gì?

❖ 6 Lý do chính bạn nên học tiếng Anh tại Planguages

❖ Tại sao bạn nên chọn các khóa Huấn Luyện Tiếng Anh Trực Tuyến Planguages ?

❖ Phương pháp effortless english là gì ?

❖ Học tiếng anh qua skype giá rẻ

Bài viết khác